Top of this page
Contents start

Directors and Auditors

Chairman

Yasuyuki Kimoto

President and Representative Director

Hiroyuki Sasa

Director, Senior Executive Managing Officer

Hideaki Fujizuka, Yasuo Takeuchi

Director, Executive Managing Officer

Shigeo Hayashi

Outside Director

Takuya Goto, Shiro Hiruta,
Sumitaka Fujita, Motoyoshi Nishikawa,
Hikari Imai, Kiyotaka Fujii
Keiko Unotoro, Masaru Kato

Audit and Supervisory Board Member

Takashi Saito, Masashi Shimizu,
Nobuo Nagoya, Katsuya Natori

Senior Executive Managing Officer

Akihiro Taguchi

Executive Managing Officer

Haruo Ogawa, Toshiaki Gomi,
Yasushi Sakai, Akira Kubota

Executive Officer

Shinichi Nishigaki,
Koichi Karaki, Hitoshi Kawada,
Yoshihiko Masakawa, Naohiko Kawamata,
Nobuyuki Koga, Hisao Yabe,
Masamichi Handa, Nobuhiro Abe,
Ken Yoshimasu, Masahito Kitamura,
Tetsuo Kobayashi, Kiichi Hirata, Toshihiko Okubo, Mitsuhiro Hikosaka

As of June 26, 2014Contents end

Copyright OLYMPUS CORPORATION All Rights Reserved.